Schaapskudde in beweging voor start Twizelermieden

Twijzel - De Oude Dijk onder Twijzel zal na de gebiedsontwikkeling van de Twizelermieden verkeersluw worden gemaakt. De weg wordt nu vooral gebruikt door sluipverkeer vanuit en naar Buitenpost en Kootstertille.

Wethouder Jouke Spoelstra meldde dit zaterdagmiddag bij de aftrap van het project voor de Twizelermieden. “In protte fytsers geane oer de Alde Dyk nei it Lauwers College. It is foaral ek yn harren belang dat de ferkearsfeiligens dêrre better wurdt”. In een plagerige regenbui gaf gedeputeerde Johannes Kramer midden in het miedland de aftrap voor het project met het aansturen van een schaapshond. Op zijn beurt dreef deze de schaapskudde van Diederik Sleurink van De Wylde Weide tussen twee palen door met daar boven een groot doek met de korte tekst: start. Kern van de gebiedsontwikkeling is dat het kwelwater, afkomstig vanaf het Drentse plateau, langer in een omsloten gebied blijft. Het waterpeil wordt hiertoe verhoogd tot -0.70 meter NAP. Het kwelwater, dat rijk is aan mineralen, kan hierdoor tot in de wortelzones van planten meer invloed uitoefenen. “De ferwachting is dat der troch mear kwel mear planten groeie sille. Wy dogge dit mei de natoer en foar de mienskip”, aldus Kramer. Staatsbosbeheer, die er veel land in eigendom heeft, roemde vooral het voorkomen van ruim twintig zeggesoorten in het gebied die in nationaal verband soms heel zeldzaam zijn. Naast zo’n 120 hectare voor particulier natuurbeheer zal er voor sommige percelen sprake zijn van agrarisch medegebruik. Behalve het opknappen of aanleggen van duikers en dammen bestaan de werkzaamheden de komende tijd onder meer uit het afplaggen van bepaalde percelen, het creȅren van een zogeheten droge zone en het verwezenlijken van een fiets- en voetpad. “Vanuit Buitenpost naar Twijzel kan er straks, over een fietsbruggetje, een ommetje worden gemaakt”, zo vertelde projectleider Jan-Pieter Tjaden. Volgens bestek zal het project eind 2018 worden afgerond. Aansluitend zal de gemeente de Oude Dijk of Alde Dyk verkeersluw maken. De startbijeenkomst werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang uit zowel Twijzel als Buitenpost. Tekst en foto's: Jelle Raap