Wethouder als groene melkboer

DAMWALD - Op de Komerk in Feanwȃlden zouden vanwege de huidige groenvoorziening, op en weliswaar tussen de straatstenen en trottoirtegels, koeien kunnen terugkeren. Deze ‘practical joke’ vanuit de CDA-fractie leidde dinsdagavond in de gemeenteraad tot een motie om groenbestrijding beter ter hand te nemen.

De maatschappelijke onvrede over de stand van zaken nu is volgens indiener Klaas Houtstra niet te onderschatten. Wethouder Germ Wiersma maakte kenbaar dat de gemeente inmiddels een andere werkstructuur bestudeert nu onkruidbestrijding met kokend heet water niet de gewenste resultaten oplevert. Bij een nieuwe aanbesteding zou een beeldkwaliteitplan leidend kunnen zijn. “It byld fan de ûnderhȃldstastȃn moat dan helder wêze. As it byld net kloppet mei de realiteit kin de oannimmer noch marris in kear ‘de ronde’ dwaan. Dat kinst dan gewoan sizze. Hoe’t er it docht makket dan niks út”. Roundup LLD-er Liekele de Boer, die met Houtstra de motie indiende, merkte op de valreep op: “Roundup mei no wer. It is noch net ferbearn”. Hij doelde hier op de actuele situatie in Europees verband het gewraakte middel voorlopig niet te verbannen. In de motietekst is het uitgangspunt overigens geweest dat ‘gebruik van vergif ter bestrijding van groen op straten, pleinen en trottoirs verboden is’. De motie kon op aller bijval rekenen. Mochten er alsnog koeien worden ingezet, dan is wethouder Roelof Bos bereid deze handmatig te melken.