24 uur per dag AED-netwerk beschikbaar in Kollumerzwaag en Veenklooster

Kollumerzwaag - In Kollumerzwaag en Veenklooster is een dekkend 24-uurs AED-netwerk gerealiseerd. Begin 2016 vroeg dorpsgenoot Erik Visser zich na een gedane reanimatie af of er ook AED’s in Kollumerzwaag waren en of hiervoor een protocol beschikbaar was. Er bleek in Kollumerzwaag geen protocol te zijn en Erik heeft het Plaatselijk Belang hiervoor benaderd. Samen met Tetsje-Wijke van der Meulen van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster heeft Erik dit netwerk opgezet.

Inventarisatie AED’s Eerst is in kaart gebracht hoeveel AED’s er in beide dorpen aanwezig waren. Er bleken vier AED’s te zijn in Kollumerzwaag, maar geen enkele AED was 24 uur per dag bereikbaar. Enkele eigenaren van de aanwezige AED’s gaven aan hun AED ook ’s nachts beschikbaar te willen stellen door de AED in een buitenkast te plaatsen. Uitbreiding AED’s Om alle mensen in Kollumerzwaag en Veenklooster optimaal te kunnen helpen, zijn er diverse bedrijven gevraagd om een AED-apparaat aan te schaffen. Hiervoor zijn een aantal bedrijven bereid gevonden, waarvoor de hartelijke dank van Plaatselijk Belang. Op dit moment zijn bij de volgende bedrijven of verenigingen een AED te vinden:
  • Sporthal de Saedkampe (de eigenaar van dit apparaat is voetbalvereniging Friese Boys)
  • Fysiotherapie De Trije Doarpen (in het gebouw)
  • Taxi NOF
  • PTH industrieterrein (in het gebouw)
  • Camping Simmerwille
  • Bosma Auto’s
  • PTH Inspiratiecentrum
  • Autobedrijf Van der Ploeg
Aanmelding AED’s en burgerhulpverleners bij Hartslagnu.nl Voor het AED-netwerk  is er een oproep gedaan via diverse media om burgerhulpverleners in Kollumerzwaag en Veenklooster te werven. Hierop kwam ruimschoots reactie, waarvan een groot deel zichzelf al aangemeld had bij Hartslagnu.nl als burgerhulpverlener. Het Plaatselijk Belang en Erik Visser hebben in mei 2017 een bijeenkomst georganiseerd in dorpshuis de Trije Doarpen om elkaar als burgerhulpverleners en AED-eigenaren te ontmoeten en waar Fryslân Hartveilig een duidelijke toelichting gaf over het oproepsysteem van burgerhulpverleners. Giften Erik Visser, het Plaatselijk Belang, de AED-eigenarren en de burgerhulpverleners pleiten voor nog een grotere groep burgerhulpverleners in de dorpen zodat er een stevig netwerk ontstaat. Dus heeft u een reanimatiediploma, meldt u zich dan aan bij Hartslagnu.nl. Heeft u geen reanimatiediploma, maar wilt u graag leren reanimeren of wilt u hierover informatie ontvangen, stuurt u dan een mail naar Jessica van der Heiden (eigenaar van Taxi NOF): jessica@taxinof.nl. De gemeente plaatst binnenkort bordjes zodat de AED’s duidelijk te vinden zijn. Huisartsenpraktijk Schalkwijk heeft € 472,- geschonken om het eerste jaar alle deelnemende eigenaren per AED € 59,- te schenken voor een eventueel af te sluiten onderhoudscontract dan wel voor de onkosten (pads, accu). Na het eerste jaar neemt het Plaatselijk Belang dit (jaarlijks) voor haar rekening. Het schoolproject Lauwers College Foar Inoar van de locatie Kollum heeft een bedrag van € 500,- geschonken voor de onkosten van het plaatsen van de buitenkasten. Dankzij de Hartstichting die landelijk buitenkasten aan sportverenigingen, medische centra en de zogeheten 6-minutenzones geschonken heeft dit jaar, mogen we met trots zeggen dat Kollumerzwaag en Veenklooster beschikken over 6 AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn voor onze inwoners in nood. Al deze AED-eigenaren hebben inmiddels hun AED aangemeld bij het landelijke netwerk van Hartslagnu.nl. Hiermee wordt er via de meldkamer (nadat er 112 gebeld is) een sms gestuurd naar burgerhulpverleners die bij Hartslagnu.nl zijn aangemeld. Een burgerhulpverlener is iemand die een reanimatiediploma heeft en zich aangemeld heeft bij Hartslagnu.nl. De burgerhulpverlener is ontzettend belangrijk omdat deze sneller ter plaatse is dan de hulpdiensten en er dus eerder gestart kan worden met een reanimatie en AED-gebruik. Foto's: Sake Beerstra en eigen foto's