Subsidieregeling voor jonge boeren

Leeuwarden - Vanaf 4 december 2017 tot 15 januari 2018 kunnen boeren onder de 41 aanspraak maken op een speciale subsidieregeling. Er zit 1,5 miljoen euro in de Friese pot en het geld is bedoeld voor verduurzaming van de bedrijven. De regeling is onderdeel van een Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Daarnaast is vanuit het Noorden 4,5 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in de landbouw.

Jonge boeren regeling De jonge boeren kunnen tot 20.000 euro krijgen voor investeringen in verduurzaming van hun bedrijven, waardoor bijvoorbeeld biodiversiteit versterkt wordt of de uitstoot van vervuilende stoffen vermindert. Zoals investeringen in luchtwassystemen en emissie-arme vloeren in stallen. Deze regeling is een POP3 maatregel vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkeling. Hierbij leggen Europa en provincies gezamenlijk geld bijeen. Samenwerking voor duurzaamheid in de landbouw Daarnaast stellen de drie Noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar voor innovaties rondom verduurzaming van de landbouwsector. Ook dit komt vanuit het POP3-programma. Inzet bij deze subsidiepot is het sluiten van kringlopen, minder rondstoffengebruik en het behoud van biodiversiteit. De regeling is open van 8 december 2017 tot en met 1 maart 2018. Een samenwerkingsverband (met ten minste één agrariër) kan de subsidie aanvragen. Meer informatie http://www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/provincie-fryslan