Provinsje stelt geld beschikbaar voor kavelruil

Leeuwarden - Grondeigenaren kunnen van 29 november tot en met 29 december 2017 weer opnieuw subsidie aanvragen voor kavelruil. Dit gebeurt vanuit het project Kavelruil foar Fryslân. Deze bijdrage is alleen bedoeld voor proceskosten die grondeigenaren maken.

Grond dichter in de buurt van bedrijf De subsidieregeling moet een betere bereikbaarheid van gronden voor agrariërs en verkeersveiligheid in het buitengebied stimuleren. Maar biedt ook kansen voor een optimale inrichting van weidevogelkerngebieden (kansrijke gebieden voor weidevogels) en natuurgebieden. Principe van kavelruil Het principe van kavelruil is simpel en tegelijkertijd doeltreffend. Een groep landbouwers of grondeigenaren gaan met elkaar om tafel zitten om gezamenlijk te bekijken of ze door ruiling de verkavelingssituatie kunnen verbeteren. Oftewel: of ze grond dichter in de buurt van hun bedrijf kunnen krijgen. Samen maken zij een plan voor vrijwillige herverkaveling. Provincie Fryslân kan daarbij procesondersteuning bieden. De subsidie is alleen bedoeld voor proceskosten zoals notaris-en kadasterkosten. Meer informatie Er zit voor deze ronde 80.000 euro in de pot. Meer informatie staat op www.fryslan.nl/kavelruil.