Nieuw MFC bij dorpsvaart op locatie kerkelijk centrum

Feanwâlden - FEANWALDEN – De nieuw opgerichte stichting voor een multifunctioneel centrum in het hart van Feanwȃlden kan uit de startblokken met een beginsaldo van bijna een miljoen. Dinsdag verleende de gemeenteraad unaniem toestemming het al gereserveerde bedrag van acht ton aan de stichting over te boeken en daar boven een eenmalige subsidie van € 190.000 te verstrekken.

Voorwaarde voor de beschikbaarstelling is wel dat de stichting een sluitende investerings- en exploitatiebegroting aanlevert. Alleen Adrie Slomp-Ludolphie (CDA) onthield zich als Feanwȃldster van deelname aan de stemming. Alle fracties staken de loftrompet over de inzet van vrijwilligers die de nieuwbouw samen mogelijk maken. “Nei in protte jierren fan ûnsekerens fertsjinnet Feanwȃlden sa stadichoan in MFC”, aldus Rommy Kempenaar (PvdA). “Der leit in moai ambitieus plan”. Hij vroeg zich alleen af of de begrote € 95.000 voor zelfwerkzaamheid niet te rooskleurig is en er voldoende zekerheid is als het aantal kerkleden daalt. “De tsjerke hat wol foar fyftjin jier in hierferplichting oangien”. Het voorstel vanuit de PvdA een rentelozing lening te verstrekken die in 25 jaar afgelost zou kunnen worden of na die periode kwijtgescholden trok zijn fractie naderhand in. Een SGP-amendement over een extra bijdrage van 190.000 euro in de vorm van een lening, waarbij de aflossingen worden omgezet in een subsidie, strandde op een minderheid met SGP, PvdA, D’82 en LLD. Het plan het nieuwe MFC door een professioneel bedrijf casco te laten bouwen en door vrijwilligers te laten aftimmeren beoordeelde Klaas Houtstra (CDA) als degelijk en verantwoord.

Een zucht van verlichting slaakte Kees Wielstra (Dantumadeel (’82), nadat eerder Corry Ludema (FNP) kort het vertrouwen in de nieuwe stichting onderstreepte. “It sil der no dan dochs fan komme. Wy ha ferskillende mominten fan ‘no of nea’ hȃn. It is moedich dat der minsken binne dy’t trochgeane. Feanwȃlden hat rjocht op in MFC dat elk doarp hat: de kop derfoar”. Tom Bakker (SGP) liet blijken dat hij af en toe een zwaar hoofd over de ontstane situatie heeft gehad, maar nu overtuigd is dankzij voldoende draagvlak. Ook ChristenUnie en LLD bleken hoopvol gestemd. Desgevraagd door Corry Ludema (FNP) zei wethouder Emke Peterson toe dat de subsidie voor de ouderenstichting door de gemeente wordt gegarandeerd. Deze stichting zal ook in het nieuwe onderkomen tot de vaste gebruikersgroep behoren.

Het nieuwe MFC zal op de locatie van De Mienskip worden gebouwd. Essentieel in het ontwerp is een entree met foyer en grandcafé aan de voorzijde die in contact staat met De Koemarkt en het water van de doorgetrokken Feanwȃldsterfeart. Voor het plan dient er nog zo’n vier ton aan aanvullende financiering te worden gezocht. De kerkelijke gemeente heeft als eigenaar van De Mienskip zich in principe al bereid verklaard de grond en opstallen over te dragen aan de Stichting Gebouw, een renteloze lening voor twintig jaar te verstrekken en een langlopend huurcontract aan te gaan.

Tekst: Jelle Raap