Historische doorbraken bij installatie Klaas Agricola

Damwâld - De eerste partijloze burgemeester in Fryslȃn is vrijdagmiddag officieel geïnstalleerd door Commissaris der Koning  Arno Brok. “In lokale partij Dalfsen hawwe se hjir net”, grapte hij bij de installatie van Klaas Agricola tot eerste burger van Dantumadiel. In Dalfsen vertegenwoordigde Agricola een lokale politieke partij als raadslid en nadien als wethouder.

De primeur voor ook Arno Brok vormde de opmaat van een historisch heel bijzondere installatie. In Nederland, zo illustreerde hij, zijn er nu vijf partijloze burgemeesters. “Dantumadiel kriget in partijleaze boargemaster mei in ûnkonfessjoniele konstruksje”. De Commissaris der Koning doelde hierbij op de ambtelijke organisatie van vier gemeenten waarbij drie bestuurlijk fuseren en Dantumadiel als bestuurlijke eenheid gehandhaafd blijft. “Dat is wat ôfwykt fan wat gebrûklik is, mar dat past hjir wol yn ‘e wȃlden”. Hij betitelde Klaas  Agricola als ‘in wȃldman en in wrȃldman’ met een aanpakmentaliteit die eigen is aan de agrarische sector. Brok sloot zijn rede af met: “Seine fan de almachtige God tawinske”. De bijzondere raadsvergadering werd, eveneens in de gebruikelijke stijl, door waarnemend raadsvoorzitter Tjerk Dijkstra geopend met gebed. Hij heette daarbij zowel de Commissaris der Koning welkom als plaatsvervangend kabinetschef F. Bolhuis en hulpbisschop monseigneur Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Woorts is voorheen pastor geweest in Dalfsen. Hij kent Agricola ook als medelid van het parochiebestuur. Voor Dantumadiel betekende ook zijn aanwezigheid een primeur, doordat het bisdom voor de eerste keer hier vertegenwoordigd is geweest bij een installatie.

BZP-er

Ook de werksfeer van de nieuwe burgemeester zal anders zijn dan bij al zijn voorgangers. Als loco-burgemeester typeerde Roelof Bos dat met de uitdrukking BZP: Burgemeester Zonder Personeel. Door de ambtelijke fusie en het blijven voortbestaan van de bestuurlijke eenheid Dantumadiel kent Agricola twee medewerkers waarop hij een beroep kan doen: de raadsgriffier en de gemeentesecretaris. “We zochten een burgemeester die de bestuurlijke positie voor de toekomst van Dantumadiel vorm en inhoud kan geven”, aldus Bos over de unieke constructie in bestuursverband. Het vertrouwen in de kwaliteiten van Agricola is hierbij volgens hem groot, doordat Dalfsen ook eerder en elders puike bestuurders afleverde. Zo herinnerde hij aan het verleden van Jan Lucas Eggens die voor zijn burgemeesterschap in Dantumadiel raadslid en wethouder (1982-1993) van Dalfsen is geweest.

Integriteit

Namens de kring van Friese burgemeesters en het DFK-verband bracht Bearn Bilker zijn gelukwensen over. Hij herinnerde hierbij aan een gesprek op het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de voortgang van de ambtelijke en bestuurlijke fusie in noordoost-Fryslȃn met een uitzonderingspositie voor Dantumadiel. “We volgen het met grote interesse”, zo gaven topambtenaren hem ter geruststelling te kennen over de unieke situatie. In burgemeesterskringen, zo gaf Bilker als voorzet aan Agricola, is de laatste tijd het thema ‘Integriteit’ veelbesproken. Daarbij gaat het ook over individuen of groepen die het gezag willen ondermijnen en over bedreigingen aan het adres van burgemeesters. Actuele thema’s worden in een collegiale sfeer altijd in een goed etablissement en in een gezellige sfeer uitgediept.

Mienskip

Agricola omschreef zijn installatiedag als een ‘útsochte dei’. Hij gaf te kennen de komende tijd vooral te willen investeren in het leren kennen van mensen en organisaties. “As persoanlike ferhȃldings goed binne, kinne jo saaklik in protte foar elkoar krije”. Wat hem lokt in Dantumadiel is vooral de sfeer van gemeenschapszin. “Mei elkoar oparbeidzje. Dat is de reden dat ik my hjir thúsfiel”. Hij sprak zijn rede in het Fries uit, maar legde de eed in het Nederlands af. Arno Brok gaf hiervoor eerder al een hint: “Hjir wurdt it meast  Frysk praat yn de hiele provinsje en dat moat sa bliuwe”.

Tekst/foto’s: Jelle Raap