Subsidies verleend aan monumenten in de regio

REGIO - 34 monumenten ontvangen subsidie van de provincie voor restauraties. Een aantal krijgen een nieuwe bestemming of een onderhoudsbeurt. Het totaalbedrag aan subsidie bedraagt ruim € 2,3 miljoen. Met de investeringen van eigenaren en anderen betekent dit een totale investering van € 4,6 miljoen in Friese monumenten.

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de initiatieven die uit de mienskip komen om te investeren in monumenten. “De winsk foar it opknappen fan ús rykdom oan Fryske monuminten komt út de eigeners sels wei. It is moai dat wy dêr as provinsje stipe oan jaan kinne”.

Boerderijen in agrarisch gebruik

Kramer: “Yn it bysûnder bin ik bliid mei de restauraasjeprojekten fan in tal pleatsen yn agrarysk gebrûk. Dat is in kategory dy’t foar ús lânskip hiel wichtich is en wêryn’t in soad ferlet fan restauraasjes is. Dy hawwe foarrang krigen”. Voorbeelden zijn twee boerderijen aan de Oudebildtdijk in Sint Jacobiparochie en boerderijen in Edens en Oudwoude.

In de regio Noordoost Friesland gaat het om de volgende monumenten:
  • De ijskelder, hermitage, theekoepel, houten schuur bij Fogelsangh State in Veenklooster
  • Restanten poldermolen De Non in Ferwert
  • Molen de Mearmin, nabij Trekweg 8a in Damwâld
  • Boerderij Spûkepleats, Foarwei 48 in Oudwoude
  • Rouwborden NH kerk, Canterlandseweg 63 in Gytsjerk
  • De Heidepleats, Heerenweg 24 in Sumar

De volledige lijst is hier te vinden.