Deels nieuwe huisvesting voor Werk-/leerbedrijf NEF in voorbereiding

Dokkum - Het Algemeen Bestuur van het Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF), waarin vertegenwoordigd de 4 College's van de DDFK gemeenten, heeft op 29 januari een strategisch besluit genomen over de toekomstige huisvesting van NEF.

Het werk-/leerbedrijf voor Noard East Fryslân, werkgever en re-integratiebedrijf voor mensen met een arbeidshandicap en mensen vanuit de Participatiewet, is thans gevestigd op 4 locaties in Dokkum en Kollum. De 4 locaties, waarvan 3 in Kollum, zijn nog een ‘erfenis’ vanuit de fusie tussen de bedrijven Trion en Oostergo in 2011/2012 en voldoen grotendeels niet meer aan de eisen die NEF stelt. Daarnaast is het decentraal werken op 4 locaties verre van efficiënt hetgeen de bedrijfsresultaten negatief beïnvloedt. Het Algemeen bestuur van NEF kiest thans voor een toekomstig concept met een nieuwe duurzame en toekomstbestendige industriële-en kantoorhuisvesting inclusief ruimte voor Test en Training in Dokkum op een nog nader te bepalen locatie. Test en Training is nu nog gevestigd in een huurpand te Kollum. In Kollum zal voor onbepaalde tijd het bedrijfspand aan de Rijdstraat 2 open blijven voor industriële activiteiten. Over het Grafisch bedrijf c.q. de grafische activiteiten van NEF, thans gevestigd aan de Rijdstraat 4 in Kollum, is nog overleg gaande. Dit besluit is voorgelegd aan de Ondernemingsraad NEF en deze heeft een positief advies uitgebracht. De komende periode zullen de huisvestingsplannen verder worden uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van de Directie en het Dagelijks Bestuur. Opdracht is om deze nieuwe huisvesting binnen de door de gemeenteraden vastgestelde (meerjaren) begroting te realiseren. Naar verwachting kan het nieuwe huisvestingsconcept over een paar jaar gerealiseerd zijn.