Piter Jelles !mpulse Kollum geselecteerd als ontwikkelschool voor Curriculum.nu

Kollum - !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, is geselecteerd als ontwikkelschool voor het nieuwe leergebied digitale geletterdheid binnen het traject curriculum.nu.

!mpulse Kollum gaat vanuit de eigen stevige visie op het onderwijs van de toekomst een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van het curriculum van de toekomst. Een curriculum waarbij naast kennis ook 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Een curriculum dat leerlingen prikkelt en leert een steentje bij te dragen aan de samenleving, economisch zelfstandig te zijn, met zelfvertrouwen in het leven te staan en over grenzen heen te kijken.

Curriculum.nu

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Met de opbrengst van dit traject zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Piter Jelles !mpulse Kollum is geselecteerd als ontwikkelschool binnen dit traject op het nieuwe leergebied: digitale geletterdheid.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Een ontwikkelschool is gekoppeld aan een ontwikkelteam. Dit team bestaat uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Zij werken samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Tussen de sessies delen de ontwikkelteams de tussenopbrengsten met de ontwikkelschool. Als ontwikkelschool geeft !mpulse Kollum feedback op deze tussenopbrengsten. Daarnaast deelt !mpulse Kollum als ontwikkelschool de ervaringen die ze zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams.

!mpulse Kollum

!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, wil met uniek en eigentijds onderwijs laten zien dat je een vmbo-t, havo- of vwo-diploma kunt halen met méér waarde. !mpulse Kollum is een kleine school met een veilig en verbindend leerklimaat. De principes van het Herstelrecht liggen er aan de basis van de omgang met elkaar. Onderweg naar het diploma ontdek je bij ons wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Iedere leerling ontwikkelt zijn of haar talenten, vaardigheden en creativiteit. Het is hun ambitie om iedere leerling uit te dagen in die talenten, daar wordt ook de ruimte voor geboden.