Nieuwe spagaat met alternatieve plek biovergister Kootstertille

Kootstertille - Voor de realisatie van de biovergister in Kootstertille is een alternatieve locatie gevonden. Deze bevat wel een aantal voorwaarden.

Wat het college van b. en w. van de gemeente Achtkarspelen betreft, kan de vergister worden gebouwd op een terrein nabij de asfaltcentrale op de Westkern 10 bij Kootstertille. Dat is - volgens het dagelijks bestuur - op een plek die zes- tot achthonderd meter verder van het dorp ligt dan de eerder beoogde locatie aan de Westkern 6 bij het gasmengstation.

Om zich te kunnen vestigen op de alternatieve locatie, waar momenteel een zanddepot van Oosterhof Holman / VOF Heechsân is gevestigd, vergt een extra investering van biovergister-ondernemer UES. Deze kosten, bijna 261.000 euro, wil het college van Achtkarspelen voor haar rekening nemen. Dit bedrag is een compensatie voor de duurdere grond op het perceel Westkern 10, verplaatsing van het zand en de kosten voor de procedures. 

Daarnaast heeft UES nog een compensatiemaatregel bij Achtkarspelen neergelegd. Dit betreft de bouw van een zogeheten biomassacentrale, waar onder meer snipperhout en (hout)pallets kunnen worden verbrand. Deze installatie dient als compensatie voor de inkomsten die UES misloopt door de vertraging van de vergister. Deze derving wordt geraamd op circa twee miljoen euro.

De nieuwe gemeenteraad van Achtkarspelen buigt zich op donderdag 19 april over de alternatieve locatie voor de biovergister en bijbehorende kosten en eisen. Om een onderzoek naar een alternatieve locatie was gevraagd omdat er in Kootstertille veel weerstand is tegen de biovergister op de locatie Westkern 6. Deze plek is te dicht bij het dorp, vinden de inwoners die beducht zijn voor stankoverlast. Daarnaast vinden de Tilsters het een gevaarlijke locatie door de aanwezigheid van het gasmengstation.

Voor de alternatieve locatie lopen de belangenorganisaties en de inwoners van Kootstertille niet echt warm. Integendeel. De toevoeging van de biomassacentrale en het feit dat het in de ogen van de Tilsters slechts om een verplaatsing van hooguit vijf- tot zevenhonderd meter gaat zorgen met name voor bedrukte gezichten. ,,Dit sil nea akseptearre wurde.” 

Met het opschuiven van de locatie richting de gemeentegrens met Tytsjerksteradiel is bovendien de kans de groot dat er vanuit de bevolking van Skûlenboarch en Jistrum weerstand zal komen, is de gedachte in Kootstertille. Voor de Tilsters is het duidelijk: ,,Op de hiele Westkern is gewoan gjin romte foar in fergister.”  

In de brief aan de gemeenteraad gaat het college ook in op de kosten van het afblazen van het vergisterproject. ,,Een terugkerende vraag is of de ondernemer uitgekocht kan worden en wat dat dan zou kosten. De ondernemer heeft een indicatie van de uitkoopsom gegeven van circa € 8.000.000. Het gaat hierbij dus om een indicatie, het bedrag is niet gespecificeerd. Maar het geeft wel aan dat de afweging voor een andere locatie afgezet moet tegen een uitkoopsom van enkele miljoenen.”