Twee Ridders bij lintjesregen in Achtkarspelen

Buitenpost Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen reikte donderdag vier koninklijke onderscheidingen uit. Auke van der Horn en Roel Gebben werden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Tjitze van der Land en DinekeTerpstra-Kerkhof kregen de versierselen die behoren bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.

Auke van der Horn (geboren 30 juli 1944 te Leeuwarden) uit Buitenpost, is al 45 jaar vrijwillig actief voor de KNVB. Als scheidsrechter op hoog niveau, maar vanaf 1993 ook in diverse vrijwilligersfuncties op het gebied van de competitie en arbitrage. Hij heeft meegedacht en mee besloten over diverse ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren op deze werkgebieden hebben voorgedaan.

Van der Horn is een rots in de branding als het gaat om het organiseren van KNVB-evenementen.

In 2006 heeft de heer Van der Horn de gouden KNVB-scheidsrechterspeld ontvangen en in 2014 is hij benoemd tot Scheidsrechter van Verdienste. Sinds januari 2016 is de heer Van der Horn KNVB-ambassadeur.

Ook is de heer Van der Horn sinds 2007 een bevlogen en enthousiast bestuurslid van de Stichting Paardensportcommissie Buitenpost. Hij Gedurende het gehele jaar worden contacten onderhouden met een 30-tal sponsoren, tevens wordt elk jaar de portefeuille uitgebreid met een aantal nieuwe sponsoren. Daarnaast stuurt de heer Van der Horn alle vrijwilligers aan en onderhoudt de contacten met de bestaande groep van een 35-tal vrijwilligers.

Van der Horn was ook vrijwilliger voor de Protestantse Kerk te Buitenpost. Van 1987 - 1992 was de heer Van der Horn algemeen adjunct van de Commissie van Beheer (tegenwoordig Kerkrentmeesters geheten) van de toen nog Gereformeerde Kerk Buitenpost.

Van 2008-2012 was Van der Horn een accurate diaken.

Roelof Hendrik Gebben (geboren 4 april 1948 te Sleen) uit Buitenpost is een actieve politievrijwilliger. Hij is betrokken en rechtschapen tijdens de vele uren die hij al gedurende 36 jaar in de vrijwillige politiediensten heeft gedraaid. Niet alleen in Friesland, maar ook in andere delen van Nederland. Zo was hij meerdere malen bij Prinsjesdag en andere grote evenementen in het land aan het werk.

Naast dit belangrijke werk voor de veiligheid in de lokale gemeenschap was de heer Gebben ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) in diverse gremia. Iedereen kent hem, want op menig vergadering was en is hij actief aanwezig. Vanaf medio jaren ’80 was de heer Gebben vertegenwoordiger van het Landelijk Overleg Reserve Gemeentepolitie (LORG) en in die hoedanigheid betrokken bij de belangenbehartiging van de politievrijwilligers. Van 1981 tot 2014 zat hij in het landelijke bestuur. In 1994 is het Landelijke Overleg Rijkspolitie (LOR) en de LORG gefuseerd tot de LOPV. Vanaf 1994 is de heer Gebben betrokken geweest bij de LOPV als voorzitter van het regiobestuur Friesland en als lid van het hoofdbestuur.

Ook heeft de heer Gebben zich in de loop der jaren op vrijwillige basis ingezet voor het welzijn van de Protestantse gemeenschap te Buitenpost. De heer Gebben heeft verschillende functies vervuld op een zo breed mogelijk terrein. Ook voor kleinere klussen (hand- en spandiensten) was hij altijd bereid om zijn tijd en energie te steken in deze belangrijke tak van vrijwilligerswerk. Dit alles tot opbouw en versterking van de Protestantse gemeente.

Tjitze van der Land uit Twijzelerheide (geboren 23 juni 1959 te Kollumerland en Nieuwkruisland) was meer dan 25 jaar met grote inzet vrijwilliger bij de Noordelijke Autocross Club. Niet alleen als bestuurslid maar hij heeft zich ook geruime tijd ingezet als hoofd technische zaken, medewerker en assistent-wedstrijdleider. Niet alleen bij de NAC maar ook bij de Nederlandse Kampioenschappen van de KNAF (Nationale Autosport Federatie).

Van der Land was daarnaast 10 jaar bestuurslid van de Oranjevereniging Kollumerzwaag, ondanks dat hij in Twijzelerheide woont.

Al acht jaar verzorgt Van der Land het onderhoud van de Brandmeldinstallatie van de Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag en test deze regelmatig (inclusief de sprinklers).

Van der Land controleert sinds zeven jaar maandelijks de brandmeldinstallatie en verzorgt overige "brandweer gerelateerde" adviezen voor Stichting Dorpshuis De Trije Doarpen te Kollumerzwaag.

Van der Land is in 1986 gevraagd voor de Vrijwillige Bedrijfsbrandweer van Enitor (thans Essentra) te Buitenpost.

De brandweer Noord-Oost Friesland heeft de werkgever van Van der Land in 2007 verzocht hem te mogen inlijven als brandwacht, chauffeur, pompbediende van de blusgroep Buitenpost.

Tot slot was Van der Land 11 jaar vrijwillig ambulancechauffeur, zat hij in het bestuur van zijn buurtvereniging, is hij vrijwilliger bij de KNAF (Knac Nationale Autosportfederatie) en het jaarlijks Oldtimerfestival in Twijzelerheide.

Barberdina Terpstra-Kerkhof (roepnaam Dineke) uit Kootstertille (geboren 25 maart 1963 te Bedum), is al 11 jaar als vrijwilliger actief in het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille.

Mevrouw Terpstra is ruim 15 jaar lid van de NBG-werkgroep Kootstertille. De missie van het NBG is de Bijbel te verspreiden en door te geven in o.a. Nederland. Vanaf 1 september 2009 werkt zij ook als teamcoach in het NBG-rayon Buitenpost.

Mevrouw Terpstra deed 30 jaar met grote inzet kerkelijk vrijwilligerswerk bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Drogeham. Drie keer per jaar vervulde ze een maand lang het kosterschap. Ze ontving kerkgangers. Samen met anderen verzorgde ze na de kerkdienst het gezamenlijk koffiedrinken van de kerkgangers. Ook zorgde ze op Gemeenteavonden voor de catering, waarvoor ze zelf de boodschappen deed en de zaal inrichtte. Op kerkelijke feestdagen zorgde ze voor liturgische bloemstukken in de kerk. Ook zorgde ze voor een uitleg van kleuren en vormen van de bloemstukken op de beamer. Ze gaf leiding aan de Gereformeerde Vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’. Een keer in de twee weken organiseerde ze een Knutselmorgen voor ouderen. De werkstukken werden verkocht. De opbrengst ging naar een goed doel.

Zo’n dertig jaar lang is ze jeugdleidster geweest. Al die jaren heeft ze leiding gegeven aan Verenigingswerk voor jongeren. Samen met jongeren heeft ze de Jeugdsoos in de kerk opgestart, die ook een functie vervult voor jongeren uit Kootstertille, Twijzel en Noardburgum.

De laatste 8 jaren heeft ze samen met de predikant, catechisatie/vereniging gegeven. Ook verzorgde ze met mensen uit Noardburgum en Twijzel gezamenlijke jeugdavonden.