Zoektocht naar broedende gekraagde roodstaart in Noardlike Fryske Wâlden

BUITENPOST - Onderzoekers en leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden gaan dit voorjaar in het gebied tussen Dokkum en Drachten op zoek naar de gekraagde roodstaart, om te zien of ze in het gebied broeden.

Eigenaren van landschapselementen in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden kunnen tot juni mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met monitoring. Bij de zoektocht wordt niet alleen gekeken naar landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, die door de leden van de vereniging worden beheerd. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te krijgen of de huidige werkwijze van het agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied.

Nestkasten

Onderzoekers tellen alle broedvogels in 70 elzensingels en boomwallen, verspreid door het werkgebied. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. Daarnaast worden in de houtwallen bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhuizum, Augustinusga en Surhuisterveen wekelijks nestkasten voor de gekraagde roodstaart gecontroleerd.

De gekraagde roodstaart is een boerenlandvogel die voornamelijk voorkomt in houtwallen, maar ook in elzensingels. Omdat de gekraagde roodstaart een beschermde soort is, heeft de provincie Fryslân deze soort aangewezen als doelsoort voor het agrarisch natuurbeheer. Door de monitoring van soorten wordt de effectiviteit van het beleid en het beheer gemeten.

Goed leefgebied

Besdragende struiken, die in dit type landschapselementen vaak voorkomen, zijn belangrijk en dragen bij aan een goed leefgebied voor de gekraagde roodstaart en andere soorten. Deze monitoring vindt plaats in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Medewerkers van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga voeren de monitoring uit.

De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging streeft naar een vitale landbouw, midden in de mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden.